almindelige betingelser for erhverv

Her kan du læse de gældende betingelser for erhverv fra 1. juni 2021 for såvel eksisterende som nye kunder

1. Indledning

Disse forretningsbetingelser gælder for alle aftaler indgået mellem erhvervskunder og kompasbank a/s, cvr. nr. 38803611, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, e-mail: support@kompasbank.dk, tlf.  38 42 33 00 herefter kompasbank eller banken. kompasbank har licens til at drive bankvirksomhed fra Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø med licens nr. 28005.

Når I underskriver en låneaftale med kompasbank, accepterer I samtidig disse Almindelige Betingelser for Erhverv. Disse gælder i det omfang, der ikke specifikt er aftalt noget andet i låneaftalen med din virksomhed.

Forretningsbetingelserne kan til enhver tid ændres af kompasbank. Hvis de ændres til din fordel, kan det ske med omgående virkning. Ellers vil ændringer som udgangspunkt ske med 1 måneds varsel (se afsnit 10). I kan altid se gældende Almindelige Betingelser for Erhverv på kompasbanks hjemmeside, www.kompasbank.dk.

2. Etablering af kundeforhold, regler for legitimation m.m.

Når din virksomhed bliver kunde hos kompasbank, skal I oplyse virksomhedens navn, adresse og CVR-/CPR nr. samt underskrive med NemID. Vi skal desuden have oplysninger om ejere og reelle ejere af virksomheden. Det samme gælder for eventuelle kautionister og pantsættere.

3. Hvidvaskloven

Efter hvidvaskloven er kompasbank forpligtet til at indhente, opdatere og kontrollere oplysninger om alle kunders identitet mv. I er derfor forpligtede til at afgive identitetsoplysninger til kompasbank, både ved låneaftalers oprettelse og evt. senere, hvis banken beder om yderligere oplysninger. I skal oplyse om skattemæssige forhold og fremsende dokumentation i form af stiftelsesdokument og legitimation.

I skal desuden oplyse om formålet med og det forventede omfang af jeres kundeforhold med kompasbank. Eventuelle reelle ejere skal oplyse, navn, adresse og cpr.nr., og de skal aflevere kopi af pas eller anden dokumentation med billede. Banken vil også indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige registre til bekræftelse af kunders, reelle ejeres, kautionisters og pantsætteres identitet.

Hvis I ikke ønsker at give de oplysninger vi beder om, kan det betyde, at vi ikke kan betjene jer yderligere, etablere kundeforhold og i visse tilfælde kan det betyde, at kundeforholdet skal ophøre.

Det følger af hvidvaskloven, at banken er forpligtet til at undersøge baggrunden for usædvanlige transaktioner og formålet med komplekse aktiviteter, samt notere resultatet af sådanne oplysninger. Hvis banken vurderer, at der i en eller flere transaktioner er mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, er banken forpligtet til at give meddelelse til SØIK (Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet). Banken opbevarer oplysninger og dokumenter vedrørende kundeidentifikation og relevante registreringer i 5 år efter forretningsforbindelsens ophør, idet Banken er forpligtet hertil efter hvidvaskloven.

4. Håndtering af oplysninger

Banken indhenter oplysninger til brug for tilbud om finansielle ydelser, kundepleje, kundeadministration, kreditvurderinger, risikostyring, markedsføring og opfyldelse af bankens forpligtelser i henhold til lovgivningen. Ved kreditvurderinger henter kompasbank informationer fra kreditoplysningsbureauer, og oplysningerne opdateres løbende.

Banken videregiver oplysninger om jer, når det er nødvendigt for at opfylde aftaler med jer f.eks. hvis I har bedt os overføre et beløb, videregiver vi informationer om jeres identitet i henhold til gældende forpligtelser hertil. Banken videregiver desuden oplysninger om jer til offentlige myndigheder i det omfang vi er forpligtet til det efter gældende lov, f.eks. i henhold til skattelovgivning og hvidvasklovgivning.

Hvis I misligholder jeres forpligtelser overfor banken, kan vi indberette jer til kreditoplysnings- bureauer efter gældende regler.

5. Digital kommunikation

kompasbank vil kommunikere digitalt med jer vedrørende jeres aftaleforhold og ved indgåelsen af aftalen accepterer I således, at vi må kontakte jer pr. e-mail, via e-boks, pr. telefon og sms samt andre digitale kanaler.

Banken indgår aftaler og kommunikerer på dansk, med mindre andet fremgår af den konkrete aftale.

Banken kan give jer alle relevante oplysninger i digital form, selvom der i vore dokumenter, regelsæt m.v. bruges ord som “skriftligt”, “brev”, “kontoudskrift” m.v.

Banken kan anmode jer om, at aftaler mellem jer/virksomheden og kompasbank underskrives digitalt.

6. kompasbanks tavshedspligt og din adgang til oplysninger

kompasbank og bankens medarbejdere har tavshedspligt om de oplysninger, som vi har eller får kendskab til. Oplysningerne vil ikke blive videregivet uberettiget.

I kan kontakte os, hvis I ønsker at få at vide, hvilke persondata banken behandler om jer.

7. Indbetaling og udbetaling

Alle betalinger af ydelser på låneaftaler skal – som udgangspunkt – være tilmeldt betalingsservice, alternativt kan betaling ske ved anvendelse af FI-kort. Banken modtager hverken kontanter eller checks som gyldig betaling.

Udbetaling af lån sker, hvis ikke andet er aftalt, til jeres NemKonto.

8. Kontoudskrifter mv.

Restgæld, specifikation af ydelser og posteringer på lån kan oplyses ved henvendelse til support@kompasbank.dk

Indbetalinger bogføres altid med forbehold for, at banken rent faktisk modtager beløbet, uanset at det ikke fremgår af kvitteringsskrivelser og/eller har fremgået som indbetalt af andre meddelelser I har modtaget fra banken mv. Banken kan i visse situationer være forpligtet til at tilbageføre modtagne beløb.

9. Bankens adgang til at føre penge tilbage

Banken kan tilbageføre beløb, der er sat ind på din udlånskonto ved en åbenlys fejl fra bankens side. Det samme gælder, hvis vi – ifølge aftale med andre danske pengeinstitutter eller gældende lovgivning – er forpligtet til at foretage tilbageførsel.

10. Renter

Medmindre andet er aftalt skriftligt med kompasbank, er renten variabel. Den aktuelle rentesats fremgår af kompasbanks hjemmeside www.kompasbank.dk. At rentesatsen er variabel betyder, at kompasbank til enhver tid kan ændre den, som beskrevet nedenfor.

Renten beregnes på grundlag af det faktiske antal dage/365 dage pr. år.

Ved tilskrivning af rente bogfører kompasbank den rente, der er beregnet siden sidste rentetilskrivning. Rentedagen (valørdagen) er den dag, hvor en indbetaling får virkning for beregningen af rente på kontoen. Ved indbetalinger er rentedagen som hovedregel den første bankdag efter indbetalingsdatoen, forstået som den førstkommende dag, hvor kompasbank er åben for ekspedition. Er rentetilskrivningsdagen ikke en bankdag beregnes renter frem til første efterfølgende bankdag.

Jeres eventuelle tilgodehavende renter tilskrives en gang årligt pr. den 31. december.

Renten tilskrives lånet og forfalder til betaling sammen med eventuelle afdrag enten hver måned, hvert kvartal eller hvert halve år i henhold til låneaftalen.

Lørdage, søndage og helligdage, Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag samt fredagen efter Kristi Himmelfartsdag er ikke bankdage. Ydelser på lån, der forfalder på en af disse dage, kan rettidigt indbetales på første bankdag efter.

Medmindre andet er aftalt skriftligt, kan kompasbank med 1 måneds varsel ændre rentesatsen, hvis:

 • markeds- og indtjeningsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til ændring,
 • kompasbank ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde,
 • for at imødegå øgede omkostninger på grund af tab eller hensættelser,
 • for at opretholde eller styrke kapitalgrundlaget.

Desuden kan kompasbank uden varsel ændre rentesatsen, hvis ændringen er til fordel for jer og/eller, hvis:

 • penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau og dermed banken,
 • der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der har betydning for bankens fundingomkostninger,
 • der sker lovændringer, ændringer i retspraksis eller tilsvarende, på en måde, der har betydning for banken.

Ved væsentlige ændringer til rente og gebyrsatser vil du få direkte besked om ændringen ved meddelelse eller din e-boks eller på anden elektronisk vis. Ændringer vil derudover fremgå af bankens hjemmeside www.kompasbank.dk.

11. Rente ved restance og misligholdelse

Hvis en ydelse ikke betales senest på forfaldsdagen, er banken berettiget til at opkræve morarente. Morarenten beregnes af det forfaldne beløb fra forfaldsdagen, indtil betaling sker med gældende morarentesats.

Den aktuelle morarentesats er 18% p.a. Morarentesatsen kan ændres på samme måde som rentesatser i øvrigt i henhold til disse Almindelige Betingelser for Erhverv. Dette gælder også, selvom der måtte være aftalt fast forrentning af lånet. I vil få besked om ændring af morarentesatsen på samme måde som ved ændringer af øvrige rentesatser.

Ved forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyrer, og restgælden kan forlanges indfriet. Hvis lånet ophæves pga. misligholdelse af betalingsforpligtelsen eller andre forpligtelser i henhold til låneaftalen, aftaler om sikkerhedsstillelse eller Almindelige Betingelser for Erhverv eller andre aftaler med banken, kan banken kræve morarente af hele gælden.

Ved overdragelse til inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v., som I/virksomheden hæfter for.

Hvis lånet er misligholdt kan rentetilskrivning standses af administrative og regnskabsmæssige grunde. En sådan undladelse af at tilskrive renter, der ikke beror på en aftale med jer, kan ikke betragtes som et afkald fra banken på at få forrentet sit krav og kræve dækning for omkostninger, der kommer til senere. Dette gælder uanset, om den anvendte bogføring bliver meddelt jer ved kontoudtog eller lignende.

Alle beløb, der bliver indbetalt på lånet, bruges først til at dække rente og eventuelle gebyrer og derefter til at dække forfaldne afdrag. Det gælder også beløb, der bliver indbetalt af kautionister, eller som på anden måde stammer fra stillede sikkerheder.

12. Gebyrer og omkostninger

Banken kan opkræve:

 • Gebyr for udsendelse af rykkerbreve
 • Gebyr for opsigelse
 • Generelt misligholdelsesgebyr (kræver ikke påkrav eller opsigelse)
 • Dækning af udgifter til inkasso (intern eller ekstern) og juridisk bistand hertil.

Banken kan desuden opkræve gebyr for hel eller delvis førtidsindfrielse samt for øvrige ændringer i en låneaftales vilkår på jeres anmodning.

Eventuelle påløbne gebyrer opgøres og tillægges restgælden og opkræves ved næstkommende betaling til banken.

Bankens gebyrsatser kan ændres med følgende varsler:

Gebyrer som vedrører løbende kontraktforhold (låneaftaler) kan ændres med 1 måneds varsel, hvis banken ændrer sin prisfastsættelse af markedsmæssige eller forretningsmæssige årsager, f.eks. i tilfælde af i) ændret adfærd blandt kunder, som medfører stigende omkostninger for banken for en given ydelse, ii) ændrede omkostninger for en given ydelse for banken, herunder ændrede skatter og afgifter iii) mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer, iv) for at opretholde eller styrke kapitalgrundlaget, eller hvis de forhold, som har haft betydning for fastsættelsen af individuelle gebyrer ændrer sig.

Ændringer til fordel for jer kan ske uden varsel.

kompasbank kan med samme begrundelser som nævnt ovenfor indføre nye gebyrer med mindst 3 måneders varsel.

kompasbank kan uden varsel indføre nye gebyrer eller forhøje gebyrer for nye aftaler med banken.

Ved væsentlige ændringer til rente og gebyrsatser vil du få direkte besked om ændringen ved meddelelse eller din e-boks eller på anden elektronisk vis. Ændringer vil derudover fremgå af bankens hjemmeside www.kompasbank.dk.

Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, afholder I alle omkostninger til etablering af låneaftaler med banken. Samtlige beløb, som banken lægger ud til tinglysningsafgifter, skatter og afgifter mv., skal derfor refunderes af jer. Hvis omkostningerne afholdes i forbindelse med etablering af en låneaftale, kan de modregnes i de beløb, der skal udbetales til jer i forbindelse med lånet. Alternativt skal udlagte beløb betales til banken efter påkrav.

Endvidere kan kompasbank kræve enhver omkostning ved inddrivelse af sit krav mod jer refunderet, herunder udgifter som banken har, hvis I misligholder jeres aftaler med banken, f.eks. betaling af forsikringspræmier, der knytter sig til aktiver, der er pantsat til sikkerhed for bankens krav, retsafgifter, udgifter til advokatbistand, faktiske udgifter i forbindelse med inddrivelse osv.

13. Ophør af kundeforhold

I og banken kan opsige kundeforholdet med de frister, der fremgår af låneaftalen.

Når kundeforholdet opsiges eller ophører, kan kompasbank opsige garanti- og kautionsforpligtelser og frigøre banken fra andre forpligtelser, som er indgået for jer. Desuden er I forpligtet til at frigøre banken fra alle forpligtelser, som er indgået på jeres vegne, om nødvendigt ved at stille sikkerhed.

14. Modregning

kompasbank kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent eller uforfaldent krav mod jer i ethvert tilgodehavende, som I har hos kompasbank.

15. Opbevaring af oplysninger

kompasbank opbevarer kun kundeoplysninger så længe, som det er nødvendigt, og som banken er forpligtet til efter gældende lovgivning. Som udgangspunkt gemmes oplysningerne i 5 år, efter kundeforholdet er ophørt. Herefter bliver de slettet eller anonymiseret.

16. God skik for finansielle virksomheder

kompasbank er underlagt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

17. Markedsføring

Såfremt du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, vil kompasbank anvende og opbevare dine oplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Du kan til enhver tid meddele kompasbank, at du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale.

18. Klageadgang

Hvis I er utilfredse med banken, kan I kontakte jeres Erhvervschef for at drøfte en løsning af sagen. Hvis det ikke er muligt at finde en løsning, kan I klage til banken.

Klager skal indsendes skriftligt til kompasbanks klageansvarlige. Adressen er kompasbank a/s, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, e-mail: klag-til@kompasbank.dk.

Hvis I vil klage over kompasbanks manglende overholdelse af finansiel lovgivning kan I klage til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, www.finanstilsynet.dk.

Ønsker I at klage over de oplysninger kompasbank behandler vedrørende jer, kan I rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, www.datatilsynet.dk.

19. Erstatning

kompasbank er erstatningspligtig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser mangelfuldt eller med væsentlig forsinkelse.

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er kompasbank ikke ansvarlig for tab, som skyldes:

 • nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er kompasbank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne
 • indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgerlige uroligheder
 • svigt i kompasbanks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus og hacking
 • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af kompasbank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag.
 • andre omstændigheder, som er udenfor kompasbanks kontrol.

kompasbanks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset forholdet, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller hvis banken burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. Bankens ansvarsfrihed gælder heller ikke hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet.

kompasbank kan alene være ansvarlig for direkte og påregneligt tab forbundet med ansvarspådragende handlinger eller undladelser. Indirekte tab kan ikke kræves erstattet.

20. Lovvalg

Eventuelle retlige tvister mellem kompasbank a/s og jer afgøres efter dansk ret.