Almindelige betingelser for indlån

Her kan du læse de gældende betingelser for indlån fra 13. august 2021 for såvel eksisterende som nye kunder

1. Indledning

Disse forretningsbetingelser gælder for alle indlånskonti hos kompasbank a/s, CVR. nr. 38803611, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, email: support@kompasbank.dk, tlf. 38 42 33 00 herefter kompasbank eller Banken. kompasbank har licens til at drive bankvirksomhed fra Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø med licens nr. 28005.

Når du underskriver aftalen om at oprette en indlånskonto med dit NemID, accepterer du samtidig disse Almindelige Betingelser for Indlån. Almindelige Betingelser for Indlån gælder i det omfang, der ikke er aftalt noget andet i din Aftale om Indlån.  

kompasbank tilbyder standardprodukter for indlån uden individuel rådgivning.

De senest opdaterede almindelige betingelser for indlån kan altid findes på kompasbanks hjemmeside. kompasbank kan til enhver tid ændre sine almindelige betingelser for indlån. 

 

2. Etablering af kundeforhold, regler for legitimation m.m. 

Når du bliver kunde hos kompasbank, skal du oplyse navn, adresse og CPR. nr. samt underskrive med NemID. Du kan kun oprette en konto, hvis du har dansk CPR. nr.,  NemID og allerede har en konto i et pengeinstitut i Danmark. Du skal være mindst 18 år og myndig. Kun privatpersoner kan oprette indlånskonti i kompasbank. Personer, der er skattepligtige i andre lande end Danmark, kan ikke oprette konti i kompasbank. 

 

3. Hvidvaskloven 

Efter hvidvaskloven er kompasbank forpligtet til at indhente og kontrollere oplysninger om din identitet mv. Du er forpligtet til at afgive identitetsoplysninger til kompasbank, både ved kontoens oprettelse og evt. senere, hvis banken beder om yderligere oplysninger. Du er også forpligtet til at afgive oplysninger om formålet med aftalen med kompasbank, midlerne der indsættes på konti i kompasbank mv. Du skal derfor også besvare en række spørgsmål i forbindelse med oprettelse af kontoen, og disse spørgsmål skal besvares korrekt. kompasbank kan senere anmode om yderligere oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt, bl.a. af hensyn til overholdelse af hvidvaskloven.  

Hvis du ikke ønsker at udlevere de oplysninger eller ID-dokumentation, som banken beder om for at opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven, eller hvis det viser sig at du har afgivet misvisende eller urigtige oplysninger, har kompasbank ret til at ophæve aftaleforholdet med omgående virkning. 

 

4. Digital kommunikation 

kompasbank vil kommunikere digitalt med dig vedrørende dine aftaleforhold og ved indgåelsen af aftalen accepterer du således, at vi må kontakte dig pr. email, via din eboks, i din netbank og pr. telefon.

 

5. Indbetaling og hævning

Indbetaling til en indlånskonto skal ske ved én samlet overførsel til kompasbanks bankkonto: reg. nr. 3237, kontonummer 3237045971. Indbetalingen skal være på det aftalte beløb og skal komme fra en konto i dit navn i et pengeinstitut i Danmark. Indbetaling skal ske i danske kroner. 

Du kan oprette flere indlånskonti i kompasbank. Der skal minimum indskydes  DKK 100.000 pr. konto. Dit samlede indestående hos kompasbank kan maksimalt være DKK 1.000.000 i alt ekskl. tilskrevne renter. 

Såfremt der er aftalt en bindingsperiode for indlånskontoen træder denne i kraft, når det aftalte beløb er modtaget. Såfremt bindingsperioden udløber i en weekend eller på en helligdag ændres denne til førstkommende bankdag derefter.

 

6. Netbank 

Når din konto er oprettet, får du samtidig adgang til kompasbanks netbank, hvor du kan følge din konto/dine konti hos kompasbank og kommunikere med banken. Netbanken finder du på www.kompasbank.dk under netbank.

Du kan til enhver tid se oplysninger om dine saldi, renter og gebyrer mv. i din netbank. 

 

7. Renteberegning og rentetilskrivning 

Medmindre andet er aftalt skriftligt med kompasbank, er indlånsrenten variabel, og den aktuelle rentesats fremgår af kompasbanks hjemmeside www.kompasbank.dk. At rentesatsen er variabel betyder, at kompasbank til enhver tid kan ændre denne, som beskrevet nedenfor. 

Renten beregnes på grundlag af det faktiske antal dage/365 dage pr. år. Renten beregnes dagligt, tilskrives kontoen årligt pr. den 31. december, ved ændring af rentesats, og når beløbet udbetales. 

Ved tilskrivning af rente bogfører kompasbank den rente, der er beregnet siden sidste rentetilskrivning. Rentedagen (valørdagen) er den dag, hvor en indbetaling får virkning for beregningen af rente på kontoen. Ved indbetalinger er rentedagen som hovedregel den første bankdag efter indbetalingsdatoen, forstået som den førstkommende dag, hvor kompasbank er åben for ekspedition. 

Medmindre andet er aftalt skriftligt kan kompasbank med 1 måneds varsel ændre rentesatsen, hvis: 

  • markeds- og indtjeningsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til ændring.
  • kompasbank ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde. 

Desuden kan kompasbank uden varsel ændre rentesatsen, hvis ændringen er til fordel for dig og/eller, hvis:

  • penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau. 
  • fundingomkostningerne ændres.
  • der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne, på en måde, der har betydning for banken.

Ved væsentlige ændringer af rentesatser vil du få direkte besked om ændringen via netbanken eller din eBoks. Ligeledes vil ændringen fremgå af bankens hjemmeside www.kompasbank.dk

 

8. Gebyr og gebyrændring 

De aktuelle gebyrsatser fremgår af kompasbanks hjemmeside www.kompasbank.dk. For eksisterende kundeforhold kan kompasbank ændre gebyrerne med 1 måneds varsel med mindre der er aftalt fast forrentning i din Aftale om Indlån. Gebyrsatser i eksisterende kundeforhold kan ændres af forretnings- eller markedsmæssige grunde. Dette kan blandt andet ske med henblik på imødegåelse af øgede omkostninger herunder f.eks. tab eller skatter og afgifter, eller for at opretholde eller styrke kapitalgrundlaget. Ændringer til fordel for dig kan ske uden varsel.

Hvis banken ændrer sin prisfastsættelse af markedsmæssige eller forretningsmæssige årsager, f.eks. I tilfælde af  i) ændret adfærd blandt kunder, som medfører stigende omkostninger for banken for en given ydelse,  ii) ændrede omkostninger for en given ydelse for banken, herunder ændrede skatter og afgifter iii) mere hensigtsmæssig anvendelse af bankens ressourcer, iv) for at opretholde eller styrke kapitalgrundlaget, eller hvis de forhold, som har haft betydning for fastsættelsen af individuelle gebyrer ændrer sig. Ændringer til fordel for dig kan ske uden varsel.

kompasbank kan også med samme begrundelser som nævnt ovenfor indføre nye gebyrer med mindst 3 måneders varsel. 

Ved væsentlige ændringer i gebyrsatser vil du få direkte besked om ændringen via netbanken eller din eBoks. Ligeledes vil ændringen fremgå af bankens hjemmeside www.kompasbank.dk

 

9. Erstatning

kompasbank er erstatningspligtig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser med væsentlig forsinkelse eller mangelfuldt. 

Selv på de områder, hvor der gælder et strengere ansvar, er kompasbank ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 

  • nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er kompasbank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.
  • indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgerlige uroligheder.
  • svigt i kompasbanks strømforsyning eller telekommunikation, lovindgreb eller forvaltningsakter, sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus og hacking.
  • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af kompasbank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. 
  • andre omstændigheder, som er udenfor kompasbanks kontrol. 

kompasbanks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset forholdet, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller hvis banken burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. Bankens ansvarsfrihed gælder heller ikke hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 

kompasbank kan alene være ansvarlig for direkte og påregneligt tab forbundet med ansvarspådragende handlinger eller undladelser. Indirekte tab kan ikke kræves erstattet. 

 

10. Modregning 

kompasbank kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent eller uforfaldent krav mod dig i ethvert tilgodehavende, som du har hos kompasbank. 

 

11. Opsigelse 

Der gælder særlige regler og begrænsninger i mulighederne for din opsigelse af indlånsaftale med kompasbank. Se de specifikke regler i aftalen om indlån mellem dig og kompasbank. 

 

12. Markedsføring 

I forbindelse med at du opretter en indlånskonto, har du mulighed for at afkrydse feltet ”Ja tak til elektronisk markedsføring”. Såfremt du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, vil kompasbank anvende og opbevare dine oplysninger så længe det er nødvendigt af hensyn til de formål, som oplysningerne er indsamlet til. Du kan til enhver tid meddele kompasbank via din netbank, at du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale.

 

13. Behandling og videregivelse af personoplysninger 

kompasbank skal i henhold til persondatalovgivningen oplyse om behandlingen af de oplysninger, som kompasbank har registreret om dig. Du kan i kompasbanks persondatapolitik på www.kompasbank.dk læse om vores behandling af personoplysninger og om dine rettigheder. I det følgende giver vi en kort sammenfatning: Oplysningerne om dig anvendes bl.a. til løbende administration og til at kunne tilbyde nuværende og tidligere kunder de finansielle ydelser. 

kompasbank registrerer en række oplysninger om dig, bl.a. navn, adresse og CPR. nr. fra ansøgningsprocessen. Disse oplysninger er nødvendige for, at kompasbank kan indgå aftale med dig og foretage lovpligtig indberetning til SKAT m.v. og for at kompasbank lever op til lovgivningen. kompasbank vil også selv indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre. Det kan f.eks. være fra Det Centrale Personregister. kompasbank kan videregive nødvendige oplysninger om dig for at kunne opfylde aftaler med dig,  f.eks. overførsel af beløb til din konto i et andet pengeinstitut. kompasbank kan uden dit samtykke videregive sædvanlige kundeoplysninger, som f.eks. navn, adresse og CPR. nr. til virksomheder, som udfører administrative opgaver for kompasbank. kompasbank videregiver alene sædvanlige oplysninger, til brug for varetagelse af administrative opgaver, herunder til eksempelvis kundeadministration. 

kompasbank kan endvidere benytte oplysninger om dit navn og adresse ved tilbageførsel af beløb, som ved en fejl er overført til din konto. Dine oplysninger videregives også til offentlige myndigheder i det omfang, det er foreskrevet i dansk lovgivning. Eksempelvis sker indberetning til SKAT i henhold til skattelovgivningen.

 

14. Opbevaring af oplysninger 

Vi opbevarer kun kundeoplysningerne så længe, som det er nødvendigt, og som vi er forpligtede til efter gældende lovgivning. Det følger af hvidvaskloven, at oplysningerne skal gemmes i 5 år, efter kundeforholdet er ophørt. Herefter bliver de slettet eller anonymiseret. 

 

15. God skik for finansielle virksomheder

kompasbank er underlagt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

 

16. Klageadgang 

Du har efter loven mulighed for at klage. Skriftlig klage skal indsendes til kompasbanks juridiske afdeling, der er klageansvarlig. Adressen er kompasbank A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, email klag-til@kompasbank.dk. Får du ikke medhold i din klage, kan du rette henvendelse til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K, www.fanke.dk

Hvis du vil klage over kompasbanks manglende overholdelse af reglerne i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan du klage til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, www.finanstilsynet.dk

Ønsker du at klage over de oplysninger, som kompasbank behandler vedrørende dig, kan du rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, www.datatilsynet.dk

 

17. Garantiordning 

kompasbank er omfattet af den danske indskyder- og garantiordning, Garantiformuen. Den maksimale dækning pr. kunde udgør for tiden EUR 100.000 (ca. DKK 750.000). Skemaet ‘Oplysningsskema – Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud’ er stillet til rådighed på www.kompasbank.dk. Nærmere oplysning om dækning og betingelserne for dækning fra Garantiformuen kan fås på www.fs.dk.

 

18. Lovvalg 

Eventuelle retlige tvister mellem Kompasbank og dig afgøres efter dansk ret.