almindelige betingelser for indlån

Her kan du læse de gældende betingelser for indlån fra 1. november 2023 for såvel eksisterende som nye kunder.

1. Indledning

Disse forretningsbetingelser gælder for alle indlånskonti hos kompasbank a/s, CVR. nr. 38803611, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, email: support@kompasbank.dk, tlf. +45 38 42 33 00 herefter kompasbank eller banken. kompasbank har licens til at drive bankvirksomhed fra Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø med licens nr. 28005.

Når du underskriver aftalen om at oprette en indlånskonto med dit MitID, accepterer du samtidig disse Almindelige Betingelser for Indlån. Almindelige Betingelser for Indlån gælder i det omfang, der ikke er aftalt noget andet i din Aftale om Indlån.  

kompasbank tilbyder standardprodukter for indlån uden individuel rådgivning.

De senest opdaterede almindelige betingelser for indlån kan altid findes på kompasbanks hjemmeside. kompasbank kan til enhver tid ændre sine almindelige betingelser for indlån. 

2. Etablering af kundeforhold, regler for legitimation m.m. 

Når du bliver kunde hos kompasbank, skal du oplyse navn, adresse og CPR. nr. samt underskrive med MitID. Du kan kun oprette en konto, hvis du har dansk CPR. nr.,  MitID og allerede har en konto i et pengeinstitut i Danmark. Du skal være mindst 18 år og myndig. Kun privatpersoner kan oprette indlånskonti i kompasbank. Personer, der er skattepligtige i andre lande end Danmark, kan ikke oprette konti i kompasbank. 

3. Hvidvaskloven 

Efter hvidvaskloven er kompasbank forpligtet til at indhente og kontrollere oplysninger om din identitet mv. Du skal  derfor afgive identitetsoplysninger til kompasbank, både ved kontoens oprettelse og evt. senere, hvis banken beder om yderligere oplysninger. 

Du er også forpligtet til at afgive oplysninger om formålet med aftalen med kompasbank og midlerne, der indsættes på konti i kompasbank mv. Du skal derfor besvare en række spørgsmål i forbindelse med oprettelse af kontoen, og disse spørgsmål skal besvares korrekt. kompasbank kan senere anmode om yderligere oplysninger, hvis det skønnes nødvendigt, f.eks. af hensyn til overholdelse af hvidvaskloven.  

Hvis du ikke ønsker at udlevere de oplysninger eller ID-dokumentation, som banken beder om for at opfylde sine forpligtelser efter hvidvaskloven, eller hvis det viser sig at du har afgivet misvisende eller urigtige oplysninger, har kompasbank ret til at ophæve aftaleforholdet med omgående virkning. Vi kan desuden opsige dit kundeforhold helt eller delvist med 2 måneders varsel, hvis du flytter til, bor eller opholder dig i et land, som ikke er et EU eller et EØS land

Hvis kompasbank vurderer, at der i en eller flere transaktioner er mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, er banken forpligtet til at give meddelelse til de relevante myndigheder.

4. Digital kommunikation 

kompasbank vil kommunikere digitalt med dig vedrørende dine aftaleforhold, og ved indgåelsen af aftalen accepterer du derfor, at vi må kontakte dig pr. email, via din e-Boks, i din netbank og pr. telefon.

5. Indbetaling og hævning

Indbetaling til en indlånskonto skal som udgangspunkt ske ved én samlet overførsel til det kontonummer som blev oplyst ved oprettelsen.

Såfremt der er en beløbsbegrænsning hos afsendende pengeinstitut accepteres dog en opdeling i én eller flere betalinger.

Er der aftalt en bindingsperiode for indlånskontoen træder denne i kraft, når der er modtaget en indbetaling på kontoen. Såfremt bindingsperioden udløber i en weekend eller på en helligdag ændres denne til førstkommende bankdag derefter.

6. Netbank 

Når din konto er oprettet, får du samtidig adgang til kompasbanks netbank, hvor du kan følge din konto/dine konti hos kompasbank og kommunikere med banken. Netbanken finder du her.

Du kan til enhver tid se oplysninger om dine saldi, renter og gebyrer mv. i din netbank. 

7. Renteberegning og rentetilskrivning 

Vi har produkter med fast rente og variabel rente. Hvis der ikke er aftalt andet skriftligt med kompasbank, er indlånsrenten variabel, og den aktuelle rentesats fremgår af kompasbanks hjemmeside kompasbank.dk

Renten beregnes på grundlag af det faktiske antal dage/365 dage pr. år. Renten beregnes dagligt, tilskrives kontoen årligt pr. den 31. december, ved ændring af rentesats, og når beløbet udbetales. 

Ved tilskrivning af rente bogfører kompasbank den rente, der er beregnet siden sidste rentetilskrivning. Rentedagen (valørdagen) er den dag, hvor en indbetaling får virkning for beregningen af rente på kontoen. Ved indbetalinger er rentedagen som hovedregel den første bankdag efter indbetalingsdatoen, forstået som den førstkommende dag, hvor kompasbank er åben for ekspedition. 

Ændring af rentesats - variabel

For indlån med variabel rentesats kan kompasbank til enhver tid ændre rentesatsen, som beskrevet nedenfor. 

Medmindre andet er aftalt skriftligt kan kompasbank med 1 måneds varsel ændre rentesatsen, hvis: 

 • markeds- og indtjeningsmæssige forhold, herunder bl.a. konkurrencemæssige forhold i ind- og udland, giver grund til ændring.

 • kompasbank ønsker at ændre sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige grunde uden sammenhæng med udviklingen i det almindelige renteniveau. Det kan f.eks. være af indtjeningsmæssige årsager eller for at udnytte ressourcer eller kapacitet på en mere hensigtsmæssig måde. 

Desuden kan kompasbank uden varsel ændre rentesatsen, hvis ændringen er til fordel for dig og/eller, hvis:

 • penge- eller kreditpolitiske ændringer i ind- eller udland påvirker det almindelige renteniveau. 

 • fundingomkostningerne ændres.

 • der sker anden udvikling i det almindelige renteniveau, herunder bl.a. på penge- og obligationsmarkederne på en måde, der har betydning for banken.

Ved væsentlige ændringer af rentesatser vil du få direkte besked om ændringen via netbanken eller din eBoks. Ligeledes vil ændringen fremgå af bankens hjemmeside kompasbank.dk

8. Gebyr og gebyrændring 

De aktuelle gebyrsatser fremgår af kompasbanks hjemmeside kompasbank.dk. For eksisterende kundeforhold kan kompasbank ændre gebyrerne med 1 måneds varsel med mindre der er aftalt fast forrentning i din Aftale om Indlån. Ændringer til fordel for dig kan ske uden varsel.

Gebyrsatser i eksisterende kundeforhold kan ændres af forretnings- eller markedsmæssige grunde, eksempelvis hvis:

 • kompasbank mødes af af øgede omkostninger, herunder f.eks. tab eller skatter og afgifter, ændret adfærd blandt kunder.

 • der er behov for en mere hensigtsmæssig allokering af ressourcer, der medfører øgede omkostninger for kompasbank.

 • ændring sker med henblik på at styrke kapitalgrundlaget. 

 • de forhold, som har haft betydning for fastsættelsen af individuelle gebyrer ændrer sig.

kompasbank kan også med samme begrundelser som nævnt ovenfor indføre nye gebyrer med mindst 3 måneders varsel. 

Ved væsentlige ændringer i gebyrsatser vil du få direkte besked om ændringen via netbanken eller din e-Boks. Ligeledes vil ændringen fremgå af bankens hjemmeside kompasbank.dk

9. Erstatning

kompasbank er erstatningspligtig, hvis banken på grund af fejl eller forsømmelser opfylder aftalte forpligtelser med væsentlig forsinkelse eller mangelfuldt. 

kompasbank er ikke ansvarlig for tab, som skyldes: 

 • nedbrud i eller manglende adgang til IT-systemer eller beskadigelse af data i disse systemer, der kan henføres til nedennævnte betingelser, uanset om det er kompasbank selv eller en ekstern leverandør, der står for driften af systemerne.

 • indtruffet eller truende naturkatastrofe, krig, oprør eller borgerlige uroligheder.

 • svigt i kompasbanks strømforsyning eller telekommunikation samt sabotage, terror eller hærværk, herunder computervirus og hacking.

 • strejke, lockout, boykot eller blokade, uanset om konflikten er rettet mod eller iværksat af kompasbank selv eller dens organisation, og uanset konfliktens årsag. 

 • andre omstændigheder, herunder  lovindgreb eller forvaltningsakter, som er udenfor kompasbanks kontrol. 

 • kompasbanks ansvarsfrihed gælder ikke, hvis banken burde have forudset forholdet, som er årsag til tabet, da aftalen blev indgået, eller hvis banken burde have undgået eller overvundet årsagen til tabet. Bankens ansvarsfrihed gælder heller ikke, hvis lovgivningen under alle omstændigheder gør banken ansvarlig for det forhold, som er årsag til tabet. 

kompasbank kan alene være ansvarlig for direkte og påregneligt tab forbundet med ansvarspådragende handlinger eller undladelser. Indirekte tab kan ikke kræves erstattet. 

10. Modregning 

kompasbank kan uden forudgående meddelelse modregne ethvert forfaldent eller uforfaldent krav mod dig i ethvert tilgodehavende, som du har hos kompasbank. 

11. Opsigelse 

Der gælder særlige regler og begrænsninger i mulighederne for din opsigelse af indlånsaftale med kompasbank. Se de specifikke regler i Aftalen om Indlån mellem dig og kompasbank. 

12. Markedsføring 

I forbindelse med at du opretter en indlånskonto, har du mulighed for at afkrydse feltet ”Ja tak til elektronisk markedsføring”. Såfremt du har givet samtykke til at modtage markedsføringsmateriale, vil kompasbank anvende og opbevare dine oplysninger i to år eller indtil du tilbagekalder samtykket. Du kan til enhver tid meddele kompasbank via din netbank, at du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale.

13. Behandling og videregivelse af personoplysninger 

kompasbank skal i henhold til persondatalovgivningen oplyse om behandlingen af de oplysninger, som kompasbank har registreret om dig. Du kan i kompasbanks Privacy Notice læse om vores behandling af personoplysninger og om dine rettigheder. 

I det følgende giver vi en kort sammenfatning: Oplysningerne om dig anvendes bl.a. til løbende administration og til at kunne tilbyde nuværende og tidligere kunder de finansielle ydelser. 

kompasbank registrerer en række oplysninger om dig, bl.a. navn, adresse og CPR. nr. fra ansøgningsprocessen. Disse oplysninger er nødvendige for, at kompasbank kan indgå aftale med dig og foretage lovpligtig indberetning til SKAT m.v. Oplysningerne skal sikre at kompasbank lever op til lovgivningen, herunder hvidvaskloven. 

kompasbank vil også selv indhente oplysninger fra offentligt tilgængelige kilder og registre. Det kan f.eks. være fra Det Centrale Personregister. kompasbank kan videregive nødvendige oplysninger om dig for at kunne opfylde aftaler med dig,  f.eks. overførsel af beløb til din konto i et andet pengeinstitut. kompasbank kan uden dit samtykke videregive sædvanlige kundeoplysninger til virksomheder, som udfører administrative opgaver for kompasbank. kompasbank videregiver alene sædvanlige oplysninger til brug for varetagelse af administrative opgaver, herunder eksempelvis kundeadministration. 

kompasbank kan endvidere benytte oplysninger om dit navn og adresse ved tilbageførsel af beløb, som ved en fejl er overført til din konto. Dine oplysninger videregives også til offentlige myndigheder i det omfang, det er foreskrevet i dansk lovgivning. 

14. Opbevaring af oplysninger 

Vi opbevarer kun kundeoplysningerne så længe, som det er nødvendigt, og som vi er forpligtede til efter gældende lovgivning. Det følger bl.a. af hvidvaskloven, at oplysningerne skal gemmes i 5 år, efter kundeforholdet er ophørt. Herefter bliver de slettet eller anonymiseret. 

15. God skik for finansielle virksomheder

kompasbank er underlagt bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder.

16. Klageadgang 

Du har efter loven mulighed for at klage. Skriftlig klage skal indsendes til kompasbanks juridiske afdeling, der er klageansvarlig. Adressen er kompasbank A/S, Frydenlundsvej 30, 2950 Vedbæk, email klag-til@kompasbank.dk. Får du ikke medhold i din klage, kan du rette henvendelse til Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 7, 1256 København K, fanke.dk

Hvis du vil klage over kompasbanks manglende overholdelse af reglerne i Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder kan du klage til Finanstilsynet,Strandgade 29, 1401 København K, finanstilsynet.dk

17. Garantiordning 

kompasbank er omfattet af den danske indskyder- og garantiordning, Garantiformuen. Den maksimale dækning pr. kunde udgør for tiden EUR 100.000 (ca. DKK 750.000). Skemaet ‘Oplysningsskema - Grundlæggende oplysninger om beskyttelse af indskud’ er stillet til rådighed på kompasbank.dk. Nærmere oplysning om dækning og betingelserne for dækning fra Garantiformuen kan fås på fs.dk.

18. Ændring af almindelig betingelser

Vi kan ændre forretningsbetingelserne med øjeblikkelig virkning, hvis ændringerne er til din fordel eller ændringerne ikke påvirker dig. Ellers ændrer vi dem med tre måneders varsel. 

Når vi varsler ændringer giver vi dig direkte besked. Det sker i form af en digital besked – f.eks. i Netbank, e-Boks eller lign.  Når vi varsler ændringer, skal du – inden ændringerne træder i kraft – give os besked, hvis du ikke ønsker at være bundet af de nye betingelser. Hører vi ikke fra dig, betragter vi det som din accept af ændringerne.

19. Fortrydelsesret

Efter forbrugeraftaleloven kan du fortryde kontooprettelsen inden for 14 dage, når aftalen er indgået via netbanken eller kompasbanks hjemmeside. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du får adgang til kontoen. Du kan bruge kontakt-funktionen i din Kompas Netbank, hvis du vil meddelelse os, at du fortryder.

20. Lovvalg 

Eventuelle retlige tvister mellem kompasbank og dig afgøres efter dansk ret.