Governance

Her kan du læse mere om vores organisation og ledelsesstruktur.

kompasbank a/s har en bestyrelse med 5 personer og en direktion med 2 personer, hvoraf en er udpeget som administrerende direktør. Du kan læse mere her.

I kompasbank har vi en helt enkel og effektiv organisation. Vi har valgt ikke at nedsætte ledelsesudvalg, aflønningsudvalg og nomineringsudvalg. I overensstemmelse med ‘God Selskabsledelse’ vil vi løbende revurdere behovet for at nedsætte udvalg i takt med at banken udvikler sig.

Vi har en politik om mangfoldighed i kompasbanks bestyrelse og vi afsætter ressourcer til løbende uddannelse af bestyrelsens medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning bliver løbende vurderet for at sikre at den har tilstrækkelig kollektiv viden, faglig kompetence og erfaring i forhold til kompasbanks behov, risici og til at sikre en forsvarlig drift af banken.

Bestyrelsen har udarbejdet en række politikker samt en instruks til direktionen, der tilsammen sætter rammerne for driften af kompasbank a/s. På baggrund af politikkerne, har direktionen fastlagt en række interne forretningsgange som skal følges af bankens medarbejdere.

Vores compliancefunktion fører tilsyn og gennemfører løbende kontroller, der sikrer at politikkerne, forretningsgangene og lovgivningen overholdes, samt at der er den fornødne funktionsadskillelse i kompasbanks organisering og tildeling af roller og ansvar for at forebygge potentielle interessekonflikter.

Du kan læse vores lønpolitik, som blandt andet sikrer at kompasbank efterlever kravene om variabel løn, under finansiel information.